BURSA DERİ İHTİSAS ve KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BURSA DERİ İHTİSAS VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İHALE İLANI

BURSA DERİ İHTİSAS VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İHALE İLANI
Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne ait isale hattı, terfi istasyonu yapım işi, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1- İdarenin Adresi: Badırga Mahallesi Aziz Demirkakan Caddesi No:14 Nilüfer/BURSA
2-İhale konusu yapım işinin
2.A.)Niteliği, türü ve miktarı: Yaklaşık 3312,62m.ve terfi istasyonu yapısı olmak üzere yol, su temini altyapı yapım işi
2.B.)Yapılacağı yer: BURSA
2.C.)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
2.D.) İşin süresi: Teslim edilen iş 75 güne kadar tamamlanacaktır.
2.E.) Geçici Teminatı: 100.000,00TL (YüzBin TürkLirası)
3) İhalenin
3.A.) Yapılacağı yer: Badırga Mahallesi Aziz Demirkakan Caddesi No:14 Bursa DİKOSAB Konferans Salonu Nilüfer/BURSA
3.B.) Tarihi ve saati: 28.09.2020 - Saat 15.00
4) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
4.A.) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne hitaben yazılacak başvuru mektubu.
4.B.) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
4.B.1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.B.2.) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.B.3.)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4.B.4.) İş Bitirme Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80' i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Bitirme Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş bitirme belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.
İstekli, daha önceki iş bitirmelerinde, iş bu ilan metninde yer alan 2.A maddesinde belirtilen işin kapsamından daha düşük olmayacak şekilde iş bitirmelerini ihale zarfında sunması gerekmektedir. Aksi takdirde verilen teklif değerlendirme dışı kalacaktır.
İş bitirme belgesi kapsamında değerlendirilecek benzer işler; Yol, isale hattı, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet, baraj v.b. sanat yapıları yapım işleridir.
5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.
5.A.)Anahtar Teknik Personelolarak,1 adet İnşaat Yüksek Mühendisi veya İnşaat Mühendisi ve 1 adet İnşaat Teknikeri isteklilerden istenmektedir. İnşaat Yüksek Mühendisi veya İnşaat Mühendisi olan anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 5 yıl olma şartı ve İnşaat Teknikeri olan anahtar personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olması şartı aranmaktadır.
6) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
6.A.1.)Teklif bedelinin en az % 20 'si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
6.A.2.)Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi mali durum bildirimi.
6.A.3.)Güncel tarihli, SGK ve Vergi Dairesinden alınmış olan borcu yoktur yazısı.
6.B.)Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
6.C.)Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
6.C.1.)İhale dokümanının satın alındığına dair belge (makbuz)
6.D.)İç Zarf.
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç 25.09.2020 tarihi cuma günü saat 15:00'a kadar. Badırga Mahallesi Aziz Demirkakan Caddesi No:14 Bursa DİKOSAB’ a verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

7)İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığıveya konsorsiyum) kabul edilmez.
8) Bu ihalede, iş bitirme belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.
9)İhale dokümanı Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün, Halkbank TR67 0001 2009 2780 0016 0002 80 iban numaralı hesabına 500 TL yatırılması karşılığında; Badırga Mahallesi Aziz Demirkakan caddesi No:14 ‘te yer alan Bölge Müdürlüğü’nden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihaledokümanını satın almaları zorunludur.
10)Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.
11)Organize Sanayi Bölgemiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
12) İdare ihale tekliflerinden herhangi birini seçme hakkına sahiptir. İhale dosyası oluşturulurken ortaya çıkacak masraflar istekliye aittir.
13) İhaleye katılmak için verilmiş olan geçici teminat ihalenin neticelenmesine müteakip 1 gün içerisinde iade edilecektir.                                                                      
 

İhale İlanı Belgesini indirmek için tıklayınız.